Merhaba, hoş geldiniz ! AnneForm'un eşsiz özelliklerini daha iyi kullanabilmek için üye olabilirsiniz.
Tek Ebeveyn Olmak
Beğen

Tek ebeveynli ailelerin çocuklarının gelişimi üzerine etkileri uzun yıllardır araştırılmaktadır. Family Relations dergisinin yayınladığı son yapılan araştırmalara göre, aile içindeki istikrar ve denge, çocuklar için oldukça kritik bir önem taşımakta.

Tek ebeveyn tarafından yetiştirilen çocuklar, anne-baba tarafından yetiştirilen çocuklara göre birçok açıdan dezavantajlı durumdalar. Bu tip ailelerde tek ebeveynin, çocuk üzerinde uygun şekilde özerklik, disiplin ve davranış kontrolü dengesi kurmakta zorlandığı görülmektedir. Bu da tek ebeveynli ergenlik çağı gençlerinde, yıkıcı davranışlar geliştirme ve istenmeyen arkadaşlıklar kurma eğilimlerine sebep olabilmektedir.

Tek ebeveynli ailelerde, özellikle de otorite figürü eksikliklerinde (Türk aile yapısında genellikle “baba”) çocuk, otoritenin aile içerisindeki hiyerarşik yapısına tanık olmadığı için, iki nesil arasındaki otorite sınırı ortadan kalkar.

Ebeveyn, diğer ebeveynin eksikliğini hissettirmemek adına, çocuğunun üzerine “aşırı” şekilde düşer, ilişkinin olması gerekenden fazla duygusal destek içermesi durumunda otorite hiyerarşisi kırılır. Bu durum da, nesiller arası sınırların belirginliğini yitirmesine ve çocuk ile anne/babanın eşitlikçi rollere bürünmesine sebep olur.

Çocuk bir süre sonra, kendini anne veya babasıyla aynı sorumluluklara sahip olarak gördüğünde (Genellikle, diğer ebeveynin, aile içinde psikolojik açıdan yarattığı eksikliğinin üstesinden gelme çabası şeklinde olur), bu yük şüphesiz ki ona ağır gelecektir.

Öte yandan, Growing Up in Ireland çalışma grubu üyesi gelişim psikoloğu Dr. Elizabeth Nixon’un, tek ebeveynli aileler üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları gösteriyor ki, tek ebeveyne sahip olmanın, çocuk üzerinde bir takım olumlu etkileri de olabilir:


• Ebeveynle yakın ilişki

• Ebeveynine karşı minnettarlık

• Kendi kendine yetme

• Bağımsızlık-özgürlük

• Daha erken olgunlaşma

• Ebeveyninin hassasiyetine daha duyarlı olma

Bu araştırmaya göre, tek ebeveyn ile çocuk arasında; anne-çocuk, baba-çocuk ilişkisinden ziyade kardeşçe ya da arkadaşça ilişkiler gelişebilmektedir. 58 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, tek ebeveynli ailelerin çocuklarında; eşitlik, yakınlık ve bağımsızlık duygularının daha baskın olduğu görülmektedir.

Bu araştırmanın katılımcılarından, hem ebeveynler hem de çocukların verdikleri cevaplar, tek ebeveyn-çocuk arasındaki ilişkiyi yoğun, nitelikli ve ayrıcalıklı olarak tanımladıkları sonucunu ortaya koymaktadır.

Tek ebeveynli ailelerde, bu durumun çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olabilmesinin yanı sıra, ebeveynlerin bir çok zorlukla başa çıkmaları gerektiği de açıktır. Bu durumla başa çıkmanın temel yöntemlerini,

Dr.Elizabeth Nixon şöyle açıklamaktadır:

  •  Tek ebeveyne sahip olmak çocuk için normalleştirilmeli
  •  Ebeveyn-çocuk arasındaki sınırlar net bir şekilde belirlenmeli
  •  Çocuğa, alması gerekenden fazla sorumluluk yüklenmemeli
  •  Uygun zaman yönetimi yapılmalı (Ebeveyn, hem çocuğuna hem de kendine gerekli ilgiyi gösterebilmek adına, zaman planlaması yapmalı)
  •  Çocukla geçirilen zamanın uzunluğu değil, niteliğinin önemli olduğu unutulmamalı


Referanslar

Negotiating Relationships in Single-Mother Households: Perspectives of Children and
Mothers/ Elizabeth Nixon

Single Mothers, Nonresident Fathers, and Preschoolers’ Socioemotional Development: Social
Support, Psychological Well-Being, and Parenting Quality/ Aurora P. Jackson

Yorumlar